ECOparking a ECOair

ECOparking a ECOair - Prevzdušňovaná čistiareň odpadových vôd.

Výhody koreňovej čistiarne z menšou plochou až 4 násobne.

  1. čistı́ šedú ale aj čiernu odpadovú vodu

  2. čistı́ rôzne typy priemyselných odpadových vôd

  3. šetrı́ priestor - parkovanie áut, multifunkčné plochynulové plošné nároky

  4. prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu

  5. má nı́zku energetická náročnosť

  6. má nı́zke ročné prevádzkové náklady

  7. potrebuje jednu kontrolnú návštevu ročne

  8. veľmi rýchly štart systému - odtokové štandardy sú dosiahnuté už po dvoch týždňoch

  9. vhodný pre striedavé prietoky

  10. môže byť využitý aj pre vsakovanie dažďových vôd Patentovaná technológia

Zatrávňovacie parkovisko


Zatrávňovacie parkoviskoČistenie odpadových vôd pod zelenými parkovacími miestami!ECOparking reprezentuje WIN-WIN-WIN-WIN technológiu: Robustný a šetrný k životnému prostrediuSystém s minimálnou údržbou a nı́zkymi energetickými nárokmiVynikajúce výsledky čistenia odpadových vôd. Setrı́ priestor pod parkovacı́mi miestami.


Koreňové čistiarne sú známe ako najspoľahlivejšie a prı́rode najbližšie systémy na čistenie odpadových vôd na trhu. U prevzdušňovaných koreňových čistiarnı́ je do koreňového lôžka dodávaný extra kyslı́k prostrednı́ctvom patentovanej technológie, ktorá môže zvýšiť účinnosť čistenia až desaťnásobne a znı́žiť nároky na plochu 4-6 násobne. Prevzdušnenie zabezpečuje vyššiu a plynulejšiu úroveň čistenia a flexibilitu pri spracovaní rôznorodej organickej záťaže. ECOparkingje ďalšı́m stupňom vývoja a využı́vania technológie prevzdušňovaných koreňových polı́. Výskumy dokazujú, že technológia čistenia ECOair a ECOparking dokonale funguje aj bez močiarnych rastlı́n, pričom klasické výhody čistenia vôd koreňovými čistiarňami, ako nı́zka spotreba energie, jednoduchá údržba, či malá poruchovosť, zostávajú zachované. Integráciou patentovanej technológie prevzdušňovaných koreňových polı́ pod zatrávňovacie rošty vzniká multifunkčný priestor.Tento poskytuje možnosť pre vsakovanie dažďovej vody a zároveň aj pre čistenie odpadových vôd. ECOparking má minimálnu ekologickú stopu a vynikajúco splýva s okolitým prostredı́m. Môže byť využitý ako parkovacı́ priestor, park či slnečná lúka - možnosti sú naozaj nekonečné. ECOparking je unikátne ekologické riešenie na čistenie odpadových vôd a nevyžaduje žiadny dodatočný priestor navyše.

Systém ECOparking funguje na rovnakom, rokmi overenom princípe čistiarne ECOair.


ECOparking

Systém na čistenie odpadových vôd ECOparking je ideálny pre projekty stredného rozsahu, ako obytné zóny, skupiny domov, priemyselné objekty, hotely, zdravotnı́cke zariadenia, školy alebo nemocnice. Kdekoľvek treba parkovacie miesta, môže byť pod nimi vyčistená odpadová voda. Pripojenie ku kanalizácii nie je nutné a náklady na transport a čistenie odpadových vôd sa rapı́dne znı́žia. Tým, že sa odpadová voda čistı́ na mieste, otvárajú sa možnosti pre jej opätovné využitie - naprı́klad na splachovanie toaliet. Odpadové vody vyprodukované pri priemyselnej výrobe či komunálne odpadové vody sú predčistené v usadzovacej nádrži, kde sa oddelia pevné látky, oleje a tuky. Predčistené odpadové vody následne tečú do čerpacej šachty, odkiaľ sú transportované pod zatrávňovacie rošty s podzemným systémom čistenia. Nádrž systému ECOparking je vyplnená filtračným materiálom, na ktorom sa vytvorı́ substrát pre baktérie. Tie na ňom rastú a aktı́vnym odstraňovanı́m kontaminantov z odpadových vôd prosperujú. Aktivita baktériı́ v ich prirodzenom prostredı́ je posilnená a znásobená dodanı́m kyslı́ka do filtračného poľa. Kvalitná hydroizolácia na dne poľa bráni úniku nevyčistenej odpadovej vody do podzemných vôd. Relatı́vne dlhá doba zdržania odpadových vôd vo filtračnom poli spôsobuje to, že vo filtračnom systéme dochádza k zanedbateľnej produkcii kalov, pretože tieto sú potravou pre baktérie. Kombinácia aeróbnych a anaeróbnych procesov vytvára v celom systéme veľkú rozmanitosť baktériı́ špecializujúcich sa na rozklad rôznych druhov znečistenia. Vďaka tomu dokážu baktérie odstraňovať aj veľmi ťažko rozložiteľnélátky, ako naprı́klad farmaceutiká

Nízke prevádzkové náklady

V porovnanı́ s klasickými aktivačnámi čistiarňami je spotreba elektrickej energie pri systéme ECOparking podstatne nižšia, pretože vyžaduje omnoho menšie prevzdušňovanie. Na fungovanie systému postačuje spravidla jedna kontrolná obhliadka, ktorá je veľmi jednoduchá a spočı́va vo vizuálnej kontrole systému a pravidelnom odkaľovanı́ sedimentačnej nádrže.

Dodávka

Verzia systému ECOparking s rozmermi 2,5x5 m parkovacej plochy má čistiacu kapacitu 16 ekvivalentných obyvateľov. Za účelom dosiahnutia správnej čistiacej kapacity pre Vaše potreby môže byť rôznym spôsobom prepojených niekoľko parkovacích miest. Ak systém nie je využívaný pre parkovanie, plocha potrebná na čistenie komunálnych odpadových vôd je 0,75 m² na 1EO. Pre ostatné typy odpadových vôd musí byť požadovaná plocha vypočítaná našim špecialistom na základe objemu a koncentrácií znečisťujúcich látok, ktoré majú byť vyčistené. Systém ECOparking je dodávaný s ovládacím panelom s funkcioualarmu pre čerpadlo ale aj pre dúchadlo. Riadiaca jednotka jeumiestnená v zelenom nerezovom kryte, ktorý je vhodný na vonkajšie použitie. V prı́pade, že sa nepredpokladá denný prı́tok odpadovej vody, môže byť dodaný špeciálna riadiaca jednotka, ktorá zapı́na a vypı́na dúchadlo v závislosti na potrebe čistenia vôd a tým ešte via znižuje spotrebu elektrickej energie.

ECOPLANET SLOVAKIAECOPLANET SLOVAKIA s.r.o. robı́ výskum, návrhy i realizácie koreňových čistiarnı́ odpadových vôd a postavila už množstvo rôznych systémov na čistenie odpadových vôd. Spolupráca s významnými vedeckými inštitúciami a desiatimi špecializovanými medzinárodnými spoločnosťami v odbore koreňových čistiarnı́ odpadových vôd sú zárukou, že ECOPLANET SLOVAKIA môže poskytnúť optimálne riešenia aj pre najnáročnejšie problémy v oblasti čistenia odpadových

Krycia vrstvaVrchná krycia vrstva systému ECOparking

poskytuje viacero možností vzhľadu. Zatrávňovacie rošty sú vyrábané z recyklovaného plastu so štvorcovými otvormi. Tieto môžu byť vyplnené trávou, štrkom alebo betónovými dlaždicami šedej, rubínovej, antracitovej, žltej, hnedej alebo bielej farby. Rovnaké dlaždice môžu byť použité na vytvorenie línie medzi jednotlivými parkovacími miestami alebo na umiestnenie symbolov pre špeciálne skupiny parkujúcich - zdravotne postihnutí, elektromobily a podobne. V závislosti na plánovanom využití plôch so systémom ECOparking môže byť krycia vrstva vytvorená špeciálne len pre vstup chodcov, pre autá, alebo aj pre kamióny. Systém ECOparking môže byť využitý aj ako hranica s krovinami alebo môže byť pokrytý mulčom. Ak si zvolíte zatrávňovacie rošty s trávou, dokážeme Vám doručiť predpestované rošty, ktoré môžu byť inštalované celoročne a parkovacie miesta môžu byť využívané už dva týždne po ich inštalácii.

CENOVÁ KALKULÁCIA

2. ECOparking_letak.pdf

POKIAL VÁS NAŠA PRÁCA ZAUJALA, KONTAKTUJTE NÁS