ECOkocka len 3m2

ECOkocka len 3m2

Prírodný a kompaktný systém na čistenie odpadových vôd ECOkockaprináša výhody najnovšı́ch inováciı́ v oblasti koreňových čistiarnı́ odpadných vôd pre využitie v systémoch s nı́zkymi prietokmi, ako naprı́klad rodinné domy či malé podniky.

Koreňové čistiarne sú známe ako spoľahlivé a trvalo udržateľné systémy na čistenie odpadných vôd a na trhu boli úspešne využité na čistenie obecných a priemyselných odpadových vôd ako i vôd z poľnohospodárskej produkcie. Uplatnenı́m jednej z najnovšı́ch inováciı́– prevzdušňovaného koreňového poľa –sa z veľkej miery vyriešil problémplošnej náročnosti systému. Dodatočnýkyslı́k, ktorý je privádzaný do systému,môže zvýšiť efektivitu čistenia aždesaťnásobne a znižuje potrebnú plochu až šesťnásobne.

Prevzdušňovanie koreňového poľa. Zabezpečuje vysokú kapacitu a plynulosť fungovania čistenia vôd a poskytuje väčšiu flexibilitu čistenia pri nepravidelnom zaťaženı́. ECOkocka robı́ túto prelomovú technológiu dostupnú pre rodinné domy a iné objekty s nı́ zkymi prietokmi odpadovej vody, pri zachovanı́ výhod koreňových čistiarnı́, ako sú nı́zke energetické nároky, robustnosť a jednoduchá údržba. ECOkocka prirodzene splýva s okolı́m a má minimálny ekologický dopad. Jeho modulárna štruktúra umožňuje priame a jednoduché prispôsobenie nárokom na čistenie i prípadné rozširovanie.

Potrebujete riešiť odpadové vody zo svojho domu alebo penziónu? Objednajte si kompletný set ECOkocky na kľúč a nechajte všetky starosti na nás.

Súčasťou dodávky je:

Anaeróbny septik 7 m3-ECOkocka-Kovová ovládacia skrinka s LED majákom-Inteligentná ovládacia automatikačerpadla a dúchadla-DUPLEX systém bezpečnejprevádzky čerpadla-Kompletná stavebná inštalácia"NA KĽUČ"

Ako ECOkocka funguje?Odpadová voda je privádzaná do septiku, kde sa pevné časti usadzujú a zároveň sa oddeľujú od vrstvy plávajúcich častı́. Zo septiku je voda privedená do systému ECOkocka. Nádrž ECOkockaje naplnená filtračným médiom, v ktorom zakorenia rastliny. Baktérie sa rozšı́ria a rastú na povrchu porézneho materiálu a na koreňoch rastlı́n ako biofilm. Zivia sa znečisťujúcimi látkami z odpadovej vody, ktorá preteká cez biofilm. Rastliny vytvárajú pre baktérie prirodzené prostredie, baktériám sa tu darı́ a netreba ich doplňať umelo. Proces čistenia vôd je urýchlený a zefektı́vnený privádzanı́m kyslı́ka rozvodným potrubı́m, ktoré sa nachádza na dne nádrže. Relatı́vne dlhá doba zdržania odpadových vôd v nádrži spôsobuje to, že nedochádza k produkcii kalu, pretože nadbytočný kal je konzumovaný baktériami. Prirodzené prostredie okolo koreňov rastlı́n a kombinácia aerobných a anaerobných procesov, vytvára vysokú rozmanitosť baktériı́ v koreňovom poli. Tieto dokážu odbúrať aj ťažko rozložiteľné látky, ako napríklad lieky alebo antikoncepciu.


Nízke prevádzkové nákladyV porovnanı́ s klasickými malými aktivačnými čistiarňami je spotreba energie u systému ECOkockapodstatne nižšia, pretože vyžaduje menšie prevzdušnenie. Systém vyžaduje len jednu kontrolnú návštevu ročne. Vzhľadom na to, že nie je produkovaný žiadny nadbytočný kal, je potrebné pravidelne odstraňovať len kal z usadzovacej nádrže. To znamená, že prevádzkové náklady a celkové náklady počas životnosti systému sú veľmi nı́zke.

Dodanie a inštaláciaSystém ECOkockav štandardnej veľkosti slúži piatim až šiestim ľuďom. Systém je modulárny a je možné rôznymi spôsobmi spojiť niekoľko nádržı́, aby bola pre Vaše účely dosiahnutá správna čistiaca kapacita.ECOkockaje dodávaný s elektrickým ovládačom s funkciou alarmu pre čerpadlo a dúchadlo.2.38 m1.58 m1.325 mECOkockaOvládač je osadený do nerezového obalu, ktorý je vhodný aj pre vonkajšie použitie. V prı́pade, že sa nepredpokladá denný prı́tok odpadovej vody, môže byť dodaný špeciálny ovládač, ktorý vypı́na a zapı́na dúchadlo v závislosti na potrebe čistenia vôd.

Excelentné výsledky čistenia vody systémom ECOkockaNižšie uvedené výsledky boli zı́skané pri Európskom testovanı́ značkou CE podľa EN 12566-6 v Európskom certifikovanom orgáne Certipro (Mol, Belgicko). Počas tohto procesu bol systém testovaný pri rôznorodom zaťaženı́ 38 týždňov, zahrňujúcich aj zimné obdobie. Výsledky ukazujú, že ECOkocka splňa najprı́snejšie odtokové štandardy.


1. ECOkocka letak.pdf