Dodacie podmienky

ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o.,  Ivachnová 94, 034 83,  Liptovská Teplá, tel. 0918 742 

Dodacie podmienky

1. Dodanie na miesto určenia

Na základe požiadavky kupujúceho bude objednaný tovar dodaný na určené miesto v predom dohodnutom termíne a za predom dohodnutých podmienok. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru na určenom mieste v predom dohodnutom termíne osobne, alebo poverenou osobou, ktorá sa musí pri prevzatí tovaru preukázať príslušným poverením alebo dokladom totožnosti.

V prípade, že kupujúci nezaistí prevzatie tovaru podľa vyššie uvedených podmienok, bude tovar prepravený dopravcom späť do distribučného skladu. V tomto prípade vzniká predávajúcemu nárok požadovať od kupujúceho plnú cenu úhrady za túto dopravu (na miesto určenia a späť do distribučného skladu). Toto právo predávajúcemu nevznikne iba v prípade, kedy k neprevzatiu tovaru zo strany kupujúceho dôjde na základe zásahu „vyššej moci“ (živelné pohromy a pod.) alebo z dôvodu zjavných závad a poškodenia výrobku (podrobnejšie viď „Reklamačný poriadok“).

Pokiaľ kupujúci splní dodacie podmienky, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, zaisťuje predávajúci dodanie objednaného tovaru na miesto určenia po celej Slovenskej republike. Pri vyššej vzdialenosti alebo pri požiadavke zákazníka na individuálny termín expedície je doprava spoplatnená. Cena dopravy je dohodnutá individuálne vopred, a to podľa podmienok zmluvného dopravcu a vzhľadom na vlastnosti prepravovaného výrobku.

2. Osobný odber

Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne v predom dohodnutom termíne v príslušnom výdajnom mieste predávajúceho (viď „Kontakty“). V tomto prípade si kupujúci zaisťuje dopravu tovaru na svoje vlastné náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť.

3. Všeobecné prepravné podmienky

Základné ustanovenia

Výklad základných pojmov

Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorej dodávateľ poskytuje na základe jeho objednávky prepravné služby, tzn. najmä pre neho zaisťuje prepravu tovaru na miesto určenia. Objednávateľom môže byť zároveň aj príjemca.

Dodávateľ ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., Ivachnová 94, Liptovská Teplá , ICO: 50184539

Miesto určenia – je miesto určené objednávateľom, kam je dodávateľ povinný tovar doručiť.

Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky objednávateľa tovar určený.

Písomná forma – podanie učinené na listine či obdobnom hmotnom materiály doručené osobne, poštou alebo podanie učinené elektronickou poštou (e-mail).

Práva a povinnosti objednávateľa


Práva a povinnosti dodávateľa


Zmluvný vzťah


Doručenie tovaru


Lehota na doručenie tovaru