PRODUKTY

ECOkocka

ECOkocka prináša výhody najnovšı́ch inováciı́ v oblasti

koreňových čistiarnı́ odpadných vôd pre využitie v systémoch s

nı́zkymi prietokmi, ako naprı́klad rodinné domy či malé

podniky.