SLUŽBY

ČISTIARNE

Sú určené pre Chaty, domy, obce, rekreačné zariadenia. Pre všetky objekty, ktoré produkujú odpadovú vodu. – Je to 100% funkčné patentované riešenie ktoré funguje bez mechanických častí, elektrickej energie, má priaznivý vplyv na klimatické zmeny a ročný servis Vás stojí 0€/ročne.

PRÍKLADY HOSPODÁRENIA S VODOU

Príroda nám poskytuje jednoduché a prirodzené riešenia v podobe vodozádržných opatrení a koreňových čistiarní odpadových vôd. Tieto riešenia pozitívne vplývajú na zmiernenie klimatických zmien vo svete.

KOREŇOVÁ ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY

NÁHRADA A VÝMENA NEPRIEPUSTNÝCH POVRCHOV

RETENČNÉ JAZERÁ

PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ NÁDRŽE

VEGETAČNÉ STENY

ZELENÉ STRECHY

UMELO VYTVORENÉ MOKRADE